Poison

120 tekstów – auto­rem jest Poison.

Niewiele pot­rze­ba, żeby się za­palić. Jeszcze mniej, żeby zgasić.


____________________________

wi­tam po­now­nie :) 

myśl
zebrała 71 fiszek • 29 lipca 2011, 16:53

Poświęciłeś mi aż ty­le cza­su, że przez chwilę poczułam się ważna. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 12 czerwca 2011, 12:57

Pa­radoks życia -
im bar­dziej chcę, tym więcej tracę. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 4 czerwca 2011, 21:01

Na "do widze­nia" nic się nie kończy.
Do­piero wte­dy wszys­tko się zaczyna. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 3 czerwca 2011, 21:32

Ni­by jed­no i to sa­mo, ale o wiele łat­wiej się mówi, że mi­nie to co złe, niż na­dej­dzie dobre. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 czerwca 2011, 22:27

Wiesz, co naj­bar­dziej dołuje te­go, który się podniósł?

Mo­ment, w którym po­winien przekręcić klucz w drzwiach do siebie sa­mego, a oka­zuje się, że są znów ot­warte na oścież. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 26 maja 2011, 18:04

Co­raz częściej uczu­cia za­miast pod­no­sić, pogrążają.
Co­raz więcej osób od­wra­ca się do nich ple­cami mówiąc, że są za trud­ne. In­ni wierzą, że sko­ro zos­tały stworzo­ne dla ludzi, nie mogą ich prze­ras­tać. Wszys­tkich łączy jed­no pytanie:

Dlacze­go 'cześć' za­miast wi­tać, żegna? 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 maja 2011, 20:45

Twar­de nie znaczy trwałe. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 21 maja 2011, 14:43

Zbyt często marze­nia wiążemy z przeszłością. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 maja 2011, 19:23

Cza­sem i ser­ce jest nies­pełna rozumu. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 12 maja 2011, 16:49

Poison

Dzisiaj jest to jutro, którego tak się bałam. "(...) od czasu do czasu na tle 'mojego' nieba pojawiało się kilka ptaków przelatujących w oddali. Zapragnęłam mieć tak dużo swobody jak one..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Poison

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność